Zespół Orzekający

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu działa Zespół Orzekający, który wydaje: 
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
 - niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym), 
- niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją),
- słabosłyszenie, niesłyszenie 
- słabowidzenie, niewidzenie,
- autyzm, zespół Aspergera,
- niepełnosprawność sprzężoną. 
2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
6. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, na mocy której dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem w zespole prowadzącym wczesne wspomagania rozwoju.

W skład zespołu wchodzą: 
- dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,
- psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,
- pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,
- lekarz opracowujący diagnozę lekarską,
- inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku. 
Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia przedłożonego w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.
Dokumenty (druk wniosku, druki zaświadczeń lekarskich) potrzebne do wydania orzeczenia lub opinii dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej https://pppzywiec.pl w zakładce DO POBRANIA
Zespoły orzekające w Poradni odbywają się w każdy wtorek. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia zespołu. Rodzic/prawny opiekun może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka. 

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: 
- na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia: 
 1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, 
 2. asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, 
 3. pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej, wyznaczeni przez ich dyrektora,
 4.  na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia,
– inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, lekarz lub specjalista. 
 W razie potrzeby wydania dziecku lub uczniowi - dwóch rodzajów orzeczeń lub orzeczenia i opinii lub dwóch orzeczeń i opinii - wnioskodawca składa jeden wniosek. 

 Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkałych w Żywcu i w Powiecie Żywieckim (Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy - Wieprz, Ślemień, Świnna).

Zasada wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje wada słuchu

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę laryngologa/audiologa z diagnozą niedosłuchu obojga uszu lub głuchoty oraz aktualny audiogram.
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
Uczniowi z diagnozą Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD/APD) nie przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; uczeń może otrzymać opinię o dostosowaniu wymagań.

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje wada wzroku

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty.
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia .

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej z diagnozą niepełnosprawności ruchowej.
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora) .
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia. 

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje afazja

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza neurologa z diagnozą afazji.
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora) .
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność intelektualna

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora) .
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 6. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia 

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje autyzm lub zespół Aspergera

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży z diagnozą tych zaburzeń rozwoju.
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 7. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
 8. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.

W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym np. opinia kuratora, asystenta rodziny, pracownika socjalnego i/ lub zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży.
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 6. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.

W przypadku, gdy uczeń jest niedostosowany społecznie

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 3. Postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
 6. Opinię lekarza (zakładka Zaświadczenia) psychiatry dzieci i młodzieży o zaburzeniach zachowania.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zakładka Zaświadczenia) - opcjonalnie dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola; wydane przez lekarza określające czas – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 3. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora). 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza specjalistę określające czas – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 3. Jeśli wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę - zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora).

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia (zakładka Zaświadczenia) z określeniem formy indywidualnej lub zespołowej zajęć, która powinna być zastosowana wobec dziecka/ucznia.
 3. Dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
 4. Okresową ocenę funkcjonowania dziecka/ucznia wydaną przez nauczyciela prowadzącego z dzieckiem/uczniem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (jeśli było ono uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 5. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Wymagane dokumenty: 
 1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Zaświadczenia) wydane przez lekarza specjalistę z diagnozą danej niepełnosprawności.
 3. Inna dokumentacja medyczna dotycząca niepełnosprawności dziecka, kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 4. Jeśli dziecko objęte jest wychowanie przedszkolnym – opinia o funkcjonowaniu dziecka wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora).
Jeżeli wniosek nie zawiera pełnych danych lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W celu uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka/ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenie lub od dnia uzupełnienia wniosku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka/ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku.
Orzeczenie/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przekazuje się wnioskodawcy w poradni, za pokwitowaniem w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia/opinii (daty posiedzenia Zespołu Orzekającego) .

Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu (oryginał). Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia/opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (osobiście lub telefonicznie) z przewodniczącym Zespołu Orzekającego, psychologiem lub pedagogiem zespołu diagnozującego. 
Szukaj