Nasz zespół

mgr Magdalena Nowakowska

Dyrektor Poradni, Przewodnicząca Zespołu Orzekającego. Pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, studia podyplomowe z Socjoterapii oraz Pracy z dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych a także kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania placówką oświatową. Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami w nauce oraz doradztwem. Prowadzi zajęcia psychoedukacje oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest trenerem Neuroakustycznego Treningu SAS oraz Biofeedback. Certyfikowany diagnosta Ados-2.

mgr Ksymena Czajkowska

Pedagog i psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studia psychoterapii na PWT we Wrocławiu. Od 30 lat pracuje świadcząc pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W toku długoletniej pracy zawodowej ukończyła szereg kursów, szkoleń, warsztatów i treningów wynikających ze specyfiki pracy; między innymi: Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART, Kurs Socjoterapii, Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu, Licencjonowany Kurs Zawodowy Dogoterapii. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Barbara Pachowicz

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, technik uczenia się, asertywności, komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania nadmiernemu stresowi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, ART. – Trening Umiejętności Prospołecznych A. Goldstein oraz program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, określaniem predyspozycji zawodowych uczniów, doradztwem w sprawach wyboru kierunku kształcenia, poradnictwem w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi oraz prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych i profilaktyczno – rozwojowych. Udziela wsparcia psychologicznego w trudnościach emocjonalnych.

mgr Ewa Duniewicz

Pedagog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika. Posiada specjalizację z terapii pedagogicznej i tyflopedagogiki. Ukończyła szkolenia: Metody Warnkego, diagnozy funkcjonalnej dzieci z użyciem oryginalnego testu PEP-R, diagnozy specyficznych trudności w nauce matematyki, Sensomotoryki I i II stopnia oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, dzieci z deficytami wzroku, terapią pedagogiczną i orzecznictwem.

mgr Edyta Matlakiewicz

Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej i kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, studia podyplomowe w zakresie wspierania rozwoju i edukacji osób ze spectrum autyzmu oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne oraz badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER. Brała również udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Jest realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Agnieszka Kufel – Hanzlik

Logopeda/neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowe studia UŚ w zakresie logopedii oraz neurologopedii. Ustawicznie doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach/warsztatach m.in. z zakresu: Niemowlak u logopedy I – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja, Niemowlak u logopedy II Miobobo – dr M. Machoś; Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania; wczesna interwencja terapeutyczna; warsztaty naukowo- szkoleniowe I stopnia „Diagnoza i terapii jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną - dr M. Chęciek; KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego); KOLD (karty oceny logopedycznej dziecka). Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną zaburzeń rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych małego dziecka, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, przesiewowe badania logopedyczne w placówkach oświatowych. 

mgr Anna Piekarz

Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie i nauczanie dzieci autystycznych”. Brała udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie oraz autystycznym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, oraz diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe.

mgr Edyta Wajdziak

Psycholog, pedagog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii – specjalność kliniczna, na Uniwersytecie SWPS oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest certyfikowanym Trenerem Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach na każdym etapie edukacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi oraz rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności, zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją, ze stresem, będącymi w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W swojej pracy kieruje się Kodeksem etycznym psychologa i Kodeksem etycznym psychoterapeuty, korzysta też z systematycznej superwizji. 

mgr Katarzyna Kamińska

Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika Specjalna- Resocjalizacja na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Teologii Rodziny, Socjoterapię oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenia dotyczące asertywności, negocjacji, technik uczenia się , pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi, radzenia sobie ze stresem itp. Jest przeszkolona w programach: „Spójrz inaczej” – A. Kołodziejczyka, Art.-Treningu Zachowań Prospołecznych A. Goldsteina. Jest realizatorem szkoleń dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w zakresie trzech części programu. Zajmuje się diagnozą uczniów z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową oraz prowadzeniem zajęć profilaktyczno – rozwojowych.

mgr Małgorzata Kwiatek

Psycholog - nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Oligofrenopedagogiki” oraz „Wczesnego wspomagania rozwoju”, a także kurs kwalifikacyjny w zakresie „Tyflopedagogiki” . Zajmuje się diagnozą potencjalnych możliwości oraz deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pracy z dziećmi słabowidzącymi. Prowadzi także diagnozę specyficznych i ogólnych trudności w nauce. Wspiera rodziców w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi. Pracuje z dziećmi i młodzieżą wspierając ich w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.

mgr Anna Lach-Magiera

Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii Pedagogicznej”, oraz ” Surdopedagogiki”, oraz studia podyplomowe: „ Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia neurorozwojowe – diagnoza i terapia”. oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”‚, szkolenia z zakresu terapii i diagnozy dysleksji, profilaktyki przemocy i uzależnień, posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną, terapię metodą „Biofeedback”, prowadzi badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER oraz zajęcia profilaktyczno-rozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży słabosłyszącej, ze spektrum autyzmu oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

mgr Marta Błażyczek

Pedagog- tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, ortoptystka. Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia magisterskie na kierunku Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika. 
W 2023 roku ukończyła szkołę policealną na medycznym kierunku Ortoptystka. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, diagnostyką dzieci z deficytem widzenia i słyszenia, terapią pedagogiczną, badaniami funkcji wzrokowych, diagnozą i terapią zeza, niedowidzenia oraz widzenia obuocznego, a także orzecznictwem. Ukończyła szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada uprawnienia do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-sześcioletnich, dysleksji rozwojowej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do diagnozy słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT.

mgr Agnieszka Ochlik

Pedagog, surdopedagog – nauczyciel dyplomowany. Przewodnicząca Zespołu Orzekającego. Ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu „Surdopedagogiki”. Ukończyła również szkolenia specjalistyczne: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego – PEP-R, Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE, Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Brała udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie, autystycznym oraz profilaktyki uzależnień i przemocy. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, terapią pedagogiczną indywidulaną i grupową „ORTOGRAFFITI”, oraz terapią dzieci słabosłyszących. Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne. Przeprowadza również na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5 roku życia programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ-SŁYSZĘ-MÓWIĘ.

mgr Agnieszka Fojcik

Neurologopeda – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną, Oligofrenopedagogiki oraz Neurologopedii. Systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z problematyką zaburzeń mowy i ich uwarunkowań oraz metod i technik terapii logopedycznej min. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania J. Cieszyńskiej, Programowanie Języka, Alternatywne Sposoby Komunikowania, Diagnoza i Terapia Jąkania i Innych Niepłynności Mówienia pod kierunkiem dr n.hum. Mieczysława Chęćka, diagnostyczno-terapeutyczny model postępowania w Zaburzeniach Centralnych Procesów Przetwarzania Słuchowego u dzieci, Dziecko-uczeń z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w domu, przedszkolu i szkole, diagnozy funkcjonalnej dzieci z użyciem testu PEP-R. Prowadzi przesiewowe badania logopedyczne oraz przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Pracuje głównie z dziećmi z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, a także z dziećmi u których komunikacja językowa z różnych przyczyn nie przebiega prawidłowo.

mgr Sylwia Piela

Psycholog, socjoterapeutka, doradca zawodowy. Realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w trzech obszarach ( I, II i III stopień). Terapeuta metody Biofeedback. Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi badania indywidualne oraz warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne w szkołach i placówkach. Zajmuje się diagnozą specyficznych i ogólnych trudności w nauce. Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, emocjonalnych i innych. Udziela rodzicom i opiekunom wsparcia w tworzeniu dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Służy wsparciem nauczycielom.

mgr Monika Skórzak

Monika Skórzak- neurologopeda, terapeuta i diagnostyk zaburzeń Integracji Sensorycznej, surdopedagog i tyflopedagog, specjalista do spraw autyzmu. Ukończyła szkolenie Picture Exchange Communication PECS System poziom I. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami rozwojowymi. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych.

mgr Anna Legut

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, Studium Interwencji Kryzysowej, szkolenia z zakresu terapii EEG-biofeedback, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia zachowania i trudności emocjonalne. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Szkole Podstawowej, w Grupie Podwórkowej, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Centrum Psychiatrii na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych oraz w Szpitalu Pediatrycznym na Oddziale Ogólnopediatrycznym. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół diagnozy i terapii zaburzeń związanych ze stresem i stresem traumatycznym. Zajmuje się poradnictwem i udzielaniem wsparcia psychologicznego, a także diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce.

mgr Alina Kuchejda

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii- specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła także szkolenie RTZ - Racjonalną Terapię Zachowania oraz szkolenie z zakresu seksuologii dzieci i młodzieży. W trakcie studiów podyplomowych ,,przygotowanie pedagogiczne dla psychologów". Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zebrała m.in w szkołach, przedszkolach, szpitalach w Bielsku-Białej i Sosnowcu a także w MOPS. Pracowała zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Diagnozuje a także udziela wsparcia psychologicznego.

mgr Aleksandra Romańczyk

Psycholog - nauczyciel początkujący. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz Trening Umiejętności Społecznych. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia dzieci i młodzieży w trudnościach. Zajmuje się diagnozą deficytów rozwojowych oraz diagnozą specyficznych i ogólnych trudności w nauce. Prowadzi wsparcie psychologiczne skoncentrowane w szczególności na rozwoju poznawczym oraz społeczno-emocjonalnym. Wspiera rodziców w trudnościach wychowawczych.

inż. Natalia Masłowska

Logopeda - nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studia podyplomowe: Logopedia z komunikacją alternatywną. Sukcesywnie pogłębiała swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach m.in; Wspomaganie komunikacji u dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych, TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym; Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa. Prowadzi terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obecnie zdobywa wiedzę na kierunku Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy.

mgr Gabriela Tomaszek

Psychoterapeuta, pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Pracuje w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Etatowy pracownik Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Ma doświadczenie pracy z grupą terapeutyczną. Swoją pracę od lat poddaje systematycznie superwizji.

Pracownicy administracyjni

  • Helena Socha - główna księgowa,
  • Ewa Miodońska-Sporek – specjalista ds. kadr i płac,
  • Małgorzata Matlakiewicz – obsługa sekretariatu,
  • Agnieszka Figura – obsługa sekretariatu.
Szukaj